Al 50 jaar natuurlijk!

De Natuur en Milieufederatie Limburg bestaat 50 jaar
Met deze tijdlijn blikken we terug op een halve eeuw milieubeweging in Limburg. We starten onze tijdreis met ons jubileum in 2021 en gaan dan terug in de tijd tot de oprichting in 1971. Aan elk jaartal hebben we een bijzondere, opmerkelijke of bepalende gebeurtenis gekoppeld. De tijdlijn bevat ook interessante bijdragen van onze aangesloten organisaties.

Maar voordat je begint met tijdreizen hebben we nog een kort filmpje voor je. Je hebt toch geen hoogtevrees? 😉

Scroll of swipe naar beneden en klik op een van de ‘jaren’ als je er meer over wilt lezen.

TIJDLIJN 2021-1971
 • Al 50 jaar natuurlijk!

  In 2021 bestaat de Natuur en Milieufederatie Limburg 50 jaar! ‘Al 50 jaar natuurlijk!’ is de slogan die we hebben gekozen voor ons jubileumjaar. En dat is niet zomaar, want als provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap willen we de ‘natuurlijke’ en vanzelfsprekende partner zijn op weg naar een klimaatbestendig en biodivers Limburg.

 • Bomenplatform: Samen 1 miljoen bomen planten in Limburg

  Provincie Limburg, de voormalige stichting IKL, IVN en de Natuur en Milieufederatie Limburg lanceerden halverwege 2020 het gezamenlijke initiatief ‘Bomenplatform’. Met het platform werd het 1 miljoen bomenplan van de provincie gekoppeld aan Plan Boom van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

 • PAS-uitspraak

  Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen niet meer verleend worden op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die uitspraak deed de Raad van State op 29 mei 2019.

 • Federatiedag Maastricht

  Elk jaar laat één van de 12 landelijke milieufederaties hun prachtige provincie zien tijdens de landelijke federatiedag. In 2019 verwelkomde de Limburgse Natuur en Milieufederatie haar collega’s in Maastricht bij Natuurtuinen Jekerdal. Vanuit deze mooie locatie werden diverse activiteiten ondernomen, waaronder een wandeling door de Oehoevallei, een rondleiding door de Jezuïtenberg en een wijnproeverij in de Apostelhoeve. Een goede gelegenheid om bij te praten en nieuwe inspiratie op te doen!

 • Zonnevisie

  Gemeenten, initiatiefnemers en projectontwikkelaars legden steeds vaker zonneveld-initiatieven voor aan de NMF Limburg. Tegelijkertijd werd de milieufederatie ook benaderd door groepen en burgers die de komst van grootschalige zonnevelden als een bedreiging zagen voor waardevolle natuurgebieden of landschappen. Om een goed standpunt te kunnen innemen in dit veld van tegenstrijdige belangen ontwikkelde de NMF Limburg een eigen Zonnevisie.

 • Symposium Voedselbossen en Herstellende Landbouw

  In 2017 speelde de NMF Limburg in op de groeiende belangstelling voor voedselbossen door een symposium over het onderwerp te organiseren.

 • Publicatie Windmolenvisie

  Het jaar 2016 stond voor de milieufederatie in het teken van windenergie met het uitbrengen van een windmolenvisie en organiseren van een windsymposium.

 • TRINL

  In 2015 lanceerde de Natuur en Milieufederatie Limburg de TRINL app, een applicatie waarmee je door het Limburgse landschap kan tijdreizen.

 • Nieuwe naam en huisstijl

  Eind 2014 koos de Milieufederatie Limburg voor een nieuwe naam: Natuur en Milieufederatie Limburg, kortweg NMF Limburg. Met de nieuwe naam werd ook een nieuwe huisstijl geïntroduceerd inclusief het huidige logo.

 • Bustour ‘Energiek Limburg’

  Op 21 juni 2013 maakte Servicepunt Hier Opgewekt van de Milieufederatie Limburg een rondje door onze provincie met de bustour 'Energiek Limburg'. Onderweg gaven initiatiefnemers van duurzame energieprojecten een aantal boeiende pitches en konden de passagiers kennis en ervaringen uitwisselen.

 • Robuust Natuurherstel Limburg

  Toen in 2012 het kabinet een lente-akkoord bereikte waarin werd besloten 120 miljoen euro extra te besteden aan omvangrijke natuurprojecten zagen verschillende groene organisaties in Limburg dit als een uitgelezen kans.

 • Inspiratiedagen Stilte

  Stilte is meer dan afwezigheid van geluid. Stilte is een oerkwaliteit en belangrijk voor het welbevinden van mens en dier. Dit inzicht lag ten grondslag aan de Inspiratiedagen Stilte, die de Milieufederatie Limburg in het vroege voorjaar van 2011 organiseerde in samenwerking met IVN.

 • Buitenring Parkstad N300

  Knelpunt Buitenring Parkstad

  In 2010 stemden Provinciale Staten in met het plan om een vierbaans autoweg aan te leggen rondom Parkstad Limburg, een verstedelijkte regio in Zuidoost-Limburg dat deels overlapt met de voormalige Oostelijke Mijnstreek.

 • Kalksteenwinning groeve ’t Rooth mag doorgaan

  Een tegenvaller in de jarenlange strijd tegen de mergelwinning op het Plateau van Margraten: Groeve ‘t Rooth bij Cadier en Keer mag nog één keer worden uitgebreid met 5,8 hectare.

 • De Groene Pijler

  Om meer inzicht te krijgen in de mening van burgers over natuur, milieu en landschap lanceerde de Drentse Milieufederatie het online panel ‘De Groene Peiler’. Dit bleek een handige nieuwe tool, want met de cijfers en onderzoeksresultaten die het opleverde konden de publieke opinie en het beleid worden beïnvloed.

 • Big Jump

  Op 15 juli 2007 om 15.00 uur sprongen op honderden locaties in Europa mensen in het water tijdens de Big Jump. Met dit jaarlijks terugkerende evenement vraagt het European Rivers Network (ERN) aandacht voor de vaak belabberde waterkwaliteit van de Europese rivieren en meren.

 • Zuinig op ruimte

  In het najaar van 2006 openden Stichting Natuur en Milieu en de Milieufederaties het meldpunt ‘Zuinig op ruimte’. Hierop konden burgers melding doen van dichtslibbende ruimte door oprukkende bedrijventerreinen en andere ontwikkelingen.

 • Eerste editie Nacht van de Nacht

  In 2005 werd de Nacht van de Nacht voor het eerst georganiseerd. Met dit landelijke evenement vragen de Natuur- en Milieufederaties aandacht voor de gevolgen van lichtvervuiling voor mens en dier.

 • Geslaagde GroenHuisDag

  Op Dagcamping De Houtsberg in Nederweert-Eind werd op zondag 10 oktober 2004 de Landschap Doedag gehouden. De vijf organisaties van het GroenHuis organiseerden dit buitenevenement om het publiek laten ontdekken dat er in Limburg door veel partijen inspanningen worden verricht voor het herstel en behoud van natuur en landschap.

 • Gat in Groene Ladder Venlo

  De voorgenomen aanleg van de Rijksweg 74 (A74) betekende dat het gat in de autowegverbinding bij Venlo tussen de Duitse BAB 61 en kruispunt Zaarderheike zou worden gedicht. De Milieufederatie steunde de realisering van dit plan, op voorwaarde dat ook het gat in de groene ladder ten zuidoosten van Venlo zou worden aangepakt.

 • Reconstructie Noord- en Midden-Limburg

  Op 1 april 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking getreden. De wet had als doel de regio Noord- en Midden-Limburg opnieuw in te delen in agrarische gebieden en zones waar de natuur en de Maas de ruimte krijgen.

 • Zeggekorfslak

  Zeggekorfslak en de Habitatrichtlijn

  De Zeggekorfslak, een miniscuul klein diertje van 1.6 bij 2.9 mm, dreigde even de plannen voor de aanleg van de A73 op de oostoever van de Maas te dwarsbomen. De weg was namelijk gepland door het leefgebied van het weekdiertje en nog 88 andere bedreigde soorten.

 • Oprichting GroenHuis

  Voordat de Milieufederatie in 1994 naar Sittard verhuisde, was er al sprake van een bundeling van groene organisaties in Limburg onder de titel GroenHuis.

 • Toekomst voor een Zandrivier

  In 1999 verscheen het rapport Toekomst voor een Zandrivier met een lange termijnvisie op de ontwikkeling van het Maasdal van Maasbracht tot Mook. De studie, uitgevoerd in opdracht van diverse natuurorganisaties, was een reactie op het voornemen van de overheid om de Maas in Noord-Limburg te verbreden en te verdiepen.

 • IJzeren Rijn

  De IJzeren Rijn, het snelle alternatief voor de vaarweg Antwerpen naar het Roergebied, werd in 1879 aangelegd als eerste grensoverschrijdende spoorweg in Europa. De door België gewenste reactivering van de spoorlijn leidde eind jaren '90 tot veel verzet in Limburg.

 • Meer aandacht voor biologisch

  De Milieufederatie greep haar 25-jarig bestaan aan om aandacht te vragen voor biologische landbouw in Limburg. Met speciale jubileumacties, zoals het uitbrengen van een EKO-gids en het opzetten van boerenmarkten, wilde de federatie bioproducten beter bereikbaar maken voor de Limburgse consument.

 • Mestplan Zuid

  Nederland kampte sinds de jaren tachtig met een enorm mestoverschot. Het 'mestmoeras' werd veroorzaakt door de explosieve groei van de intensieve veehouderij. Ten einde raad dreigde het ministerie van landbouw zelfs om het mes te zetten in de veestapel.

 • De Koorewóóf

  De ‘wóóf’ stroopte vroeger veelvuldig de akkers in Zuid- en Midden-Limburg en hamsterde daarbij zo veel mogelijk graankorrels. Vandaar de Limburgse naam ‘korenwóóf’ oftewel korenwolf, Cricetus cricetus, een knaagdier ter grootte van een cavia en typisch voor het agrarische landschap.

 • Verhuisbericht

  Na twaalf jaar werken vanuit de Van Tienhovenmolen in Wolfshuis was het in 1994 tijd voor een verhuizing en uitbreiding ineen. Het nieuwe, ruimere kantoor van de Milieufederatie Limburg lag in Sittard.

 • Protest tegen afvalverbrander

  Het voornemen van de provincie Limburg om vlakbij de Clauscentrale in Maasbracht een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te bouwen leidde tot veel protest. Op 6 november 1993 werd in Maastricht een grote demonstratietocht gehouden (zie foto).

 • LIMBURGREUN!

  Eind 1992 presenteerde de Milieufederatie Limburg de ‘milieu-cd’ LIMBURG GREUN! waaraan een keur van Limburgse artiesten belangeloos meewerkte. Met het initiatief kwam de federatie tegemoet aan de vraag van enkele milieugroepen, die door geldgebrek moesten afzien van beroepsprocedures en voorlichtingsactiviteiten.

 • EU richt Natura 2000 op

  Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden Europa’s meest bedreigde dieren, planten en hun leefomgeving beschermd.

 • Boze Moeders

  In 1991 haalden vijf vrouwen, die bekend kwamen te staan als de ‘Boze Moeders’, twaalfduizend bezwaarschriften op tegen de plannen voor een nieuwe oost-westbaan op vliegveld Beek. De aanleiding van hun protest was de ‘aktiekrant’ van de Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek.

 • Herinrichting Centraal Plateau

  Waar ruilverkaveling voorheen een aanslag betekende op kleine landschapselementen, zoals graften, heggen en holle wegen, bood de aangepaste landinrichtingswet vanaf 1990 mogelijkheden voor landschappelijk herstel.

 • Oost West Niet Best

  Limburg heeft zijn luchthaven te danken aan de Amerikaanse bevrijders. Eind 1944 begonnen zij met de aanleg van een militair vliegveldje op de plek die door de KLM en Rijksluchtvaartdienst als meest ideale plaats was aangewezen. Na de oorlog zorgde het vliegveld voor een luchtbrug met het westen, omdat nagenoeg alle bruggen over de grote rivieren verwoest waren. De ontwikkeling van vliegveld Beek naar een moderne regionale luchthaven met internationale verbindingen is sindsdien stap voor stap gegaan.

 • Bos van de toekomst

  Zure regen, het grote milieuprobleem van de jaren ’80, was in het bijzonder bedreigend voor de Limburgse en Brabantse Peelregio. Dit vanwege de hoge uitstoot van ammoniak door de intensieve veehouderij in het gebied.

 • Eerste editie Limburgs Milieu

  Na bijna 10 jaar 4M-krant (Milieukrant voor Maas- Mijn- en Mergelland) werd de krant in een nieuw jasje gestoken en omgedoopt tot Limburgs Milieu.

 • Wie Sjoon oos Limburg Waor!

  Als onderdeel van een wervingsactie voor nieuwe donateurs liet de Stichting Milieufederatie Limburg in 1986 deze poster maken.

 • Kernramp van Tsjernobyl

  In de nacht van 26 april 1986 ontploft reactor vier van de Russische kerncentrale Tsjernobyl, het ernstigste nucleaire ongeluk uit de geschiedenis.

 • Overhandiging petitie R73

  Op 22 mei 1985, nabij Venlo, overhandigde Hans Heijnen een petitie aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes. Met de verzamelde handtekeningen pleitten diverse milieu- en natuurorganisaties voor de realisatie van het West-Tracé van de Rijksweg 73.

 • Basisnota Streekplan Zuid-Limburg terug in de kast

  Ook in Limburg was de werkloosheid in het begin van de jaren ‘80 ongekend hoog. Om het tij te keren stelde het provinciebestuur een 'Basisnota Algemene Herziening Streekplan Zuid-Limburg' op met een duidelijke prioriteit voor de "bevordering van de werkgelegenheid". Zo bevatte de nota de "eerste planaanzetten" voor een pretpark in Terworm en uitbreiding van het vliegveld Zuid-Limburg.

 • ENCI’s argumenten weerlegd

  In 1983 bracht de Stichting Natuur en Milieufederatie een speciale editie van de Milieukrant uit waarin de staat van het mergellandschap Margraten onder de loep werd genomen. Zeven jaar eerder, op 8 november 1976, had de ENCI een vergunning aangevraagd voor het afgraven van een deel van het plateau van Margraten.

 • Graetheide Krant

  In 1982 rolde de Graetheide Krant van de pers. Met deze speciale uitgave reageerde het Graetheide Comité op het voornemen van DSM om met 200 hectaren uit te breiden op Graetheide. Dit gebied, gelegen tussen A2 en Julianakanaal, is al sinds 1969 gereserveerd als potentieel industrieterrein voor DSM.

 • De Dodewaard moet dicht!

  Begin jaren ‘80 wist de ‘Dodewaard-gaat-dicht!-beweging’ duizenden mensen te mobiliseren voor protestacties tegen de kerncentrale in Gelderland. Daarbij werd hulp ingeschakeld van lokale en provinciale natuur- en milieuorganisaties die actief betrokken zijn bij de strijd tegen kernenergie.

 • Een pilske zonder kraag

  Op 27 november 1980 werd er gestemd over de ruilverkaveling Mergelland. Milieuorganisaties vreesden dat de beoogde schaalvergroting nadelig zou uitpakken voor het karakteristieke Zuid-Limburgse landschap en startten een advertentiecampagne met de slogan ‘een pilske zonder kraag’.

 • Perswandelingen Plateau Margraten

  In de lange strijd tegen de mergelwinning bij Margraten organiseerden de Stichting Milieufederatie Limburg in samenwerking met NS, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Bond Heemschut en het Recreatieschap perswandelingen over het Plateau van Margraten.

 • Niet zo blij dat ik rij

  Met de opkomst van de auto groeide ook de zorg over de negatieve milieu-impact van het vervoermiddel. In samenwerking met de Sportieve en Nadenkende Automobilisten Club (SNAC) werden pamfletten verspreid met het motto “Niet Zo Blij Dat Ik Rij”.

 • Aktie Geuldal

  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en Stichting het Limburgs Landschap voerden in het voorjaar van 1977 actie voor het behoud van drie belangrijke objecten in het Zuid-Limburgse Geuldal. Met de Aktie Geuldal hoopten de organisaties minstens twee miljoen gulden op te halen.

 • Eerste editie 4M Krant

  In 1976 werd de eerste editie van de 4M krant uitgebracht. De Milieukrant voor Maas- Mijn- en Mergelland was een uitgave van Stichting Milieufederatie Limburg, Vereniging Milieudefensie en Strohalm Limburg.

 • DSM-ramp: ontploffing NAK 2

  Op vrijdagmorgen 7 november 1975 trokken donkere wolken over het DSM terrein tussen Geleen en Beek. Bij het opstarten van de naftakraker 2 ontplofte de fabriek waardoor direct een enorme vlammenzee ontstond.

 • Limburg loopt achter op milieugebied

  Ir. Henk Vijverberg, staffunctionaris van Stichting Milieufederatie Limburg, laat zich in een interview met Inkijk somber uit over het milieubeleid in onze provincie.

 • Stop Rijksweg 73

  De Rijksweg 73, ook wel de ruggengraat van Limburg genoemd, moest voor een snelle noord-zuidverbinding gaan zorgen en de bestaande doorgaande wegen ontlasten. Jarenlang werd er hevig gediscussieerd over de ligging van het zuidtracé op de oost- of op de westoever van de Maas.

 • De grenzen aan de groei

  Belangrijke gebeurtenis

  Rapport van de Club van Rome uit 1972 waarin de uitputtingsproblematiek centraal staat.

 • Motie tegen vestiging olieraffinaderij in Ternaaien

  Nadat er plannen kwamen om een olieraffinaderij te vestigen in Ternaaien, net over de grens bij Eijsden, heeft het actiecomité Schone Maasvallei een motie gestuurd naar de Belgische en Nederlandse regeringen. In deze motie wijst de actiegroep "op de zeer ernstige bedreiging van het leefmilieu van een bevolking van 150.000 zielen en op de sociaal-economische, recreatieve en financiële consequenties van een vestiging in Ternaaien".

 • Oprichting

  Op 23 november 1971 is de oprichtingsakte van de Stichting Milieuraad Limburg in aanwezigheid van notaris Van Reij uit Sittard door de oprichters Frans Notermans, een bevlogen advocaat uit Venlo, en Johannes Onland, toenmalige burgemeester van Born, ondertekend.

2021202020192019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199219911990198919881987198619861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219721971
TIJDLIJN 1971-2021